Pravilnik

1. Organizator

Privredno društvo „Soko Štark d.o.o. Beograd“, Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 010 Beograd-Voždovac, koje zastupa direktor Matjaž Vodopivec, u daljem tekstu: Organizator, organizuje konkurs pod nazivom “Pitaj Smoki!”
Predmet konkursa je aktivacija u kojoj korisnici postavljaju najkreativnija pitanja.
Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu:

 • promocije Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obaveštenja o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obaveštenja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, konkursima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno sprovođenje opšte nepersonalizovane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informisanja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…);
 • unapređenja i plasmana proizvoda organizatora u prodajnim objektima.

2. Opis konkursa

Konkurs traje od 18.09 do 30.11. 2019. godine.

Konkurs se organizuje za sve posetioce sajta www.pitajsmoki.com koji za vreme trajanja konkursa posete sajt i ispune formular. Učesnik samim učešćem na konkursu prihvata prava i obaveze iz Pravila ovog konkursa. Pri popunjavanju formulara učesnici su dužni da unesu email, ime i kreativno pitanje. Samim učešćem na aktivaciji, unosom mejla, imena i pitanja, korisnik prihvata prava i obaveze iz ovog Pravilnika.

3. Pobednička pitanja i nagrade

Na dvonedeljnom nivou stručni žiri odabraće 4 pobednika, ukupno će biti proglašeno 20 dobitnika tokom trajanja aktivacije. Kriterijum odabira je:

 • Ispunjeni uslovi učešća
 • Kreativnost pitanja

U izbor za nagradu ulaze sva pitanja koja su objavljena na sajtu prethodni dan do 00:00h, a pobednici će biti proglašeni istog dana do 18h. Nagrada za učesnike čija pitanja su izabrana za najkreativnija je jedan paket Smoki proizvoda, svake dve nedelje i to:

 • 4 nagrade za najkreativnija pitanja postavljena od 18.09. do 2.10.2019. do 24:00h
 • 4 nagrade za najkreativnija pitanja postavljena od 3.10. do 16.10.2019. do 24:00h
 • 4 nagrade za najkreativnija pitanja postavljena od 17.10. do 30.10.2019. do 24:00h
 • 4 nagrade za najkreativnija pitanja postavljena od 31.10. do 13.11.2019. do 24:00h
 • 4 nagrade za najkreativnija pitanja postavljena od 14.11. do 30.11.2019. do 24:00h

Najkreativnija pitanja biće proglašena 03.10., 17.10., 31.10., 14.11. i 02.12. do 18h.

Najkreativnija pitanja svake nedelje će po završetku konkursa biti objavljena na sajtu www.pitajsmoki.com u okviru kategorije Smokijev izbor. Po odabiru najkreativnijih pitanja, organizator će kontaktirati dobitnike putem emaila, kako bi se dogovorili oko načina dostavljanja nagrade. Takođe, imena pobednika biće objavljena na Facebook i Instagram stranici Smokija.

Poklon paket sadrži: 40 kesica Smokija.

4. Uslovi i ograničenja

Uslov za učešće u konkursu jeste upis pitanja na sajtu. Potrebno je da korisnik postavi pitanje koje želi. Pošiljalac pitanja odgovaran je za autentičnost poslatog pitanja.
Pravo učešća imaju sva lica, posetioci sajta, sa prebivaliśtem na teritoriji Republike Srbije.
Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.
Organizator zadržava pravo da ne objavi pitanje koje ne zadovoljava uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni pitanja sa neprimerenim tekstovima.
Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.
Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.
Organizator ima prava da u bilo kom trenutku izmeni Pravila konkursa, uz obavezu objavljivanja izmena.
Ova prаvilа konkursa objavljena su na internet stranici www.pitajsmoki.com.

5. Isporuka poklon paketa

Organizator će pobednicima dostaviti poklon pakete, najkasnije u toku 15 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa čija su pitanja odabrana kao pobednićka u roku određenom u ovim pravilima.

6. Diskvalifikacija iz nagradnog konkursa

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

 • učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;
 • učesnik dao nepotpune odnosno netačne lične podatke, odnosno dostavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju koja se od njega zahtevala, u smislu ovih pravila;
 • ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;
 • ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno, prema sopstvenoj slobodnoj proceni
 • ukoliko Organizator utvrdi da učesnik na prevaran način prikuplja glasove, odnosno na bilo koji način zloupotrebi tehničke mogućnosti za prikupljanje broja glasova;
 • kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima;
 • učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.
 • ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije, Organizator zadržava pravo da te učesnike isključe iz daljeg konkursa.

7. Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

Svojim učešćem u konkursu učesnici izričito prihvataju odredbe ovih pravila u celosti. Učešće na konkursu, slanje prijave na websajtu Organizatora i dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. U svakom slučaju, učešćem na konkursu, svaki učesnik prihvata da njegove lične podatke Organizator može prikupiti i čuvati odnosno preduzimati druge neophodne radnje u smislu pozitivnih propisa. Prava i obaveze koje je Organizator stekao na osnovu ovih pravila konkursa istovremeno se odnose i na agenciju.

Svaki učesnik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na konkursu, pod uslovima i u skladu sa zakonom. Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili pitanjima ispisanim u prijavnom formularu može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa. Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi. Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa i dobitnika nagrada isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa i promotivne svrhe organizatora u koje je ovaj nagradni konkurs organizovan, u skladu sa ovim pravilima.

Prilikom prijave na konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje datih obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalni pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe. Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kom trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator zasniva na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktonog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputsvom na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacijskih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko obrađivača u EU ili van EU (fizička ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca zbirke podataka). Pri tome će Organizator prenos vršiti na zakonit način i obrađivača koji zadovoljava sve primerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki stepen zaštite ličnih podataka.

Lični podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane učesnika u skaldu sa ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane za postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u pravilima zaštite privatnosti i politike kolačića, koji su dostupni na websajtu organizatora.

8. Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike konkursa.

9. Porezi

Učesnik konkursa, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze  u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

10. Odgovornosti

 • Organizator ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora
 • Organizator ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom ((ne) funkcionisanje interneta, kao i posledice (ne)funkcionisanja) bez obzira na razlog (ne) funkcionisanja;
 • (ne) istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;
 • bilo kakve posledice koje su nastale kao posledica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba,
 • neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u konkursu,

Slanjem prijave na web sajt Organizatora, autor izjavljuje i garantuje da je isključivi nosilac svih autorskih prava na postavljenim pitanjima, te da nema nikakvih autorskih i srodnih prava ili potraživanja trećih lica na istoj, i da je autor isključivo ovlašćen na davanje saglasnosti na njeno korišćenje, upotrebu odnosno raspolaganje saglasno pravilima ovog konkursa.

11. Pravo izmene opštih pravila konkursa

Organizator zadržava pravo da prekine konkurs u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti,otkloniti ili izbeći. Za vreme prekida konkursa, kao i u slučaju obustave, Organizator se oslobađa svake dalje obaveze prema učesnicima. Organizator zadržava pravo da izmeni ova pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na fb stranici organizatora bez odlaganja.

12. Mogućnost prekida konkursa

Konkurs može da se prekine u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne.
Učesnici će o prekidu programa biti obavešteni putem websajta Organizatora: www.pitajsmoki.com

13. Nadležnost suda

U slučaju spora između Organizatora i učesnika programa nadležan je sud u Beogradu.

Smoki
Smoki